vítejte v našem objednávkovém systému, který jsme pro Vás připravili. Umožní Vám velice rychle dokončit objednávku.

4 hlavní důvodyproč je nakupování přes internet výhodnější než po emailu či telefonu:

1.
Nakoupit na další den můžete kdykoliv nejen v pracovní době
2.
Na internetu vždy vidíte Vaši cenu a nemusíte se ptát
3.
Můžete přehledně procházet celý katalog sortimentu zboží
4.
Opakované nákupy nebo nákupy často objednávaného zboží realizujete za pár minut

kontakt

KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.

K Dálnici 1394 / Hala F
(Segro Logistics Park Praha)
253 01 Hostivice - Praha západ

tel.: (+420) 257 960 221
Po-Pá 7:00h – 15:00h

fax: (+420) 257 961 178
GSM: (+420) 605 296 746

e-mail: [email protected]

e-shop potraviny domů

KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.

obchodní podmínky - velkoobchodní prodej (PLATNÉ)

Všeobecné obchodní podmínky
(pro prodej Zboží)
platné od 09.04.2018

KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., se sídlem K Dálnici 1394/Hala F, 253 01 Hostivice, Praha západ, IČ 47543434, DIČ CZ47543434, obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26323, vydává tímto dle ustanovení §1751 an. a §2079 a následujících í zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tyto


všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
Prodávající resp. Dodavatel - obchodní korporace KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., se sídlem K Dálnici 1394/Hala F, 253 01 Hostivice, Praha západ, IČ 47543434
Kupující resp. Odběratel - Podnikatel
Podnikatel - osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, či jiným obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku (§420 an. NOZ)
Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
Zboží - věci movité, které jsou předmětem koupě dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (zejména potraviny, nápoje a jiné zboží běžné spotřeby)
Smlouva - kupní smlouva uzavřená dle §2079 an. NOZ.
Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Smluvních stran nebo stanovená dle ceníku dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy


2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu.
2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.
2.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
3.2. Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem zákona číslo 89/2012 Sb. (NOZ).

4. Kupní smlouva

4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že věc převezme a prodávajícímu zaplatí Kupní cenu. Prodávající a kupující jsou zavázáni splnit své povinnosti současně, pokud není dohodnuto jinak.
4.2. K uzavření kupní smlouvy dojde buď fakticky, a to právním jednáním smluvních stran bez uzavření písemné smlouvy a nebo uzavřením písemné Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé, písemná forma je zachována i při právním jednání učiněným elektronickými či jinými technickými prostředky (dle §562 NOZ).
4.3. K uzavření Kupní smlouvy fakticky dochází i tím , že prodávající dodá Zboží Kupujícímu, jakož i předá doklady, které se ke Zboží vztahují a umožní tak kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží a kupující je povinen potvrdit dodací doklad (potvrzení o převzetí Zboží) osobou oprávněnou za kupujícího jednat dle §436 an. NOZ (jak smluvně tak i v zákonném zastoupení). Povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží Kupujícímu je splněna i tím, že prodávající umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím v místě plnění a včas to Kupujícímu oznámí.
4.4. V individuálních případech je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky Prodávajícího.
5.2. Požadovaným termínem dodání, pokud není výslovně stanoveno v objednávce jinak, je následující, nejvýše pak další pracovní den po doručení objednávky. Pokud v této lhůtě nedojde k dodání a převzetí Zboží dle předchozích ujednání, má se za to, že Kupující a Prodávající Smlouvu neuzavřeli.

6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.
6.2. Má–li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravy vůči dopravci. Při odeslání nastanou účinky odevzdáním věci Kupujícímu jejím předáním dopravci. V případě, že bude doprava prováděna vlastními dopravními prostředky Prodávajícího, je zboží předáno kupujícímu v místě určeném kupujícím a předáním osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.
6.3. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.
6.4. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží. Předá–li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu místě určeném kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě a nebylo–li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.
7.2. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí základním ceníkem prodávajícího. V návaznosti na obrat odebíraného Zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kriteria mohou být sjednány další ceníkové nebo individuální slevy ze základního ceníku prodávajícího. Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží. Tato zvýhodnění jsou upravena dodatkem k rámcové kupní smlouvě.

8. Fakturace

8.1. Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li v konkrétní Kupní smlouvě sjednáno jinak. Faktury budou Kupujícím vystaveny dle podmínek ujednaných v konkrétní Rámcové kupní smlouvě, pokud byla tato písemně uzavřena, pokud nikoliv, faktura může být vystavena v den, kdy došlo k dodávce Zboží dle článku 6. těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud nebude v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak.
8.2. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo doručena na adresu Kupujícího. Pokud se faktura zasílá Kupujícímu poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení faktury Kupujícímu 8. pracovní den ode dne vystavení faktury na dodávku Zboží, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel.
8.3. V případě, že by Kupující prokazatelně neobdržel fakturu, ve které bude vyčíslena kupní cena za dodávku Zboží, platí ustanovení §1963/1 an. NOZ. Závazek bude splněn, pokud v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Zboží bude dlužná částka uhrazena na účet Kupujcíího pod VS kterým je IČ kupujícího.
8.4. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.
8.5. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími do doby, než bude ze strany Kupujícího platba identifikovaná.

9. Vratné obaly

9.1. V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována cena vratných obalů včetně DPH. Po vrácení vratných obalů Prodávajícímu, bude Kupujícímu cena vratného obalu uhrazena dobropisem Prodávajícího, a to včetně DPH.
9.2. Prodávající je povinen vykoupit od Kupujícího zpět pouze obaly, které Prodávající Kupujícímu dodal spolu se Zbožím.

10. Sankce a možnost odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti kupní ceny. Vedle smluvní pokuty vzniká v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části Prodávajícímu nárok uplatnit vůči Kupujícímu nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády číslo 351/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
10.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn vedle smluvního úroku z prodlení požadovat případné náklady s uplatněním pohledávky stanovené nařízením vlády číslo 351/2013 Sb.
10.3. Dlužnou částkou pro účely výpočtu smluvní pokuty a úroků z prodlení se rozumí neuhrazená Kupní cena zboží včetně DPH.
10.4. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.
10.5. Má–li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejdříve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu, ledaže Kupující projeví při plnění jinou vůli. Určí– li Kupující , že plní nejprve na jistinu , úročí se náklady i úroky (§1932 NOZ). Pokud je Kupující dlužen z několika závazků, postupuje se podle §1933 odst. 1 NOZ. Na náhradu škody se placení započte až po splnění závazku , jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla, neurčil–li dlužník něco jiného.

11. Reklamační podmínky

11.1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající dodává Zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby (záruční doba) ve výši minimálně 65% této záruční doby určené výrobcem Zboží. Při nižší zbývající záruční době v okamžiku dodání Zboží, je povinen Prodávající poskytnout Kupujícímu na požádání přiměřenou slevu z Kupní ceny anebo může Kupující od kupní smlouvy v části týkající se tohoto Zboží odstoupit a smluvní strany jsou povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, zejména je Prodávající povinen převzít neprodané Zboží zpět. Tento nárok musí Kupující u Prodávajícího uplatnit písemně nejpozději následující pracovní den po převzetí Zboží, neboť tuto vlastnost Zboží je možno zjistit při převzetí Zboží a pokud Kupující tuto lhůtu nedodrží , nárok Kupujícího na slevu z ceny Zboží a nebo na odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce zaniká.
11.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, přičemž povinností Kupujícího je podle možností provést prohlídku co nejdříve při přechodu nebezpečí škody na věci (dle § 2121 an. NOZ) a Kupující je povinen přesvědčit se co nejdříve o vlastnostech a množství Zboží. Pokud prodávající věc odesílá, může kupující odložit prohlídku do doby, než je Zboží dopraveno do místa určení. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nárok na vadné plnění mu nebude přiznán. U skrytých vad platí totéž co v předchozím odstavci, nejpozději může být skrytá vada oznámena do 2 roků po odevzdání Zboží.
11.3. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží podle předchozího odstavce 11.2.
11.4. Postup při reklamaci množství dodaného Zboží podle předchozího odstavce se nevztahuje na reklamaci množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech, kdy vada spočívající v množství, které neodpovídá množství deklarovanému na obalu, je kvalitativní vada Zboží.
11.5. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. V případě, že konec záruční doby připadne na svátek, je posledním dnem nejblíže příští pracovní den. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající Kupujícímu prokázat porušení těchto technologických postupů.
11.6. Je–li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.
Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolí, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je dle ujednání smluvních stran nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí – li si kupující toto právo včas, má práva dle §2107 NOZ.

12. Doručování

12.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:
12.1.1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., K Dálnici 1394/Hala F, 253 01 Hostivice, Praha západ nebo elektronicky na emailovou adresu [email protected], nebo prostřednictvím datové schránky s ID r6d5dwu.
12.1.2. Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil (čl. 14.6.).
12.1.3. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
a)třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
b)den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím
c)poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl
d)den, kdy Prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností (čl. 12.1.2 ) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

13. Řešení sporů - rozhodčí doložka

13.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“). Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."

14. Závěrečná ujednání

14.1. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Platnou verzi znění obchodních podmínek je povinen zveřejnit na svých webových stránkách. Jednotlivé verze je povinen archivovat s uvedením termínu jejich platnosti.
14.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Před ujednáními uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách mají přednost ujednání smlouvy. Právní vztahy neupravené ve Všeobecných obchodních podmínkách či v Kupní smlouvě se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
14.3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek podle předcházejících odstavců platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.
14.4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
14.5. Kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.
14.6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.
14.7. Ochrana osobních údajů. Kupující i Prodávající mohou využívat všech údajů, které byly v rámci jejich obchodního styku partnerem sděleny nebo získány z jiných veřejných zdrojů ke komunikaci (e-mailové adresy, webové stránky, telefonní, faxová čísla, jména a příjmení kontaktních osob, identifikační a registrační čísla, bankovní spojení či jiné podobné kontaktní údaje) pro svou potřebu a dle svého uvážení. Tyto údaje není povinen žádný z partnerů nějakým způsobem chránit nebo zabezpečovat a může je dle svých potřeb písemně nebo elektronicky neomezeně uchovávat.

15. Platnost a účinnost

15.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 06.03.2014. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti zákona číslo 89/2012 Sb. tj. do 31.12.2013 a před účinností těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
15.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího: www.kbj.cz

V Praze dne 09.04.2018

Za KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.
Zdeněk Havelka
obchodní ředitel

Tyto obchodní podmínky ke stažení ve formátu .PDF zde.